صاحب امتياز نماد به نام وحيد رضا مرادي مي باشد 
شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي توس  فعال در زمينه صدور بليط هاي داخلي وخارجي وهمچنين رزرو هتل  وتورهاي گردشگري  اماده خدمات مي باشد